Настоятелство

ПОКАНА

      Съвета на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Училищно настоятелство при профилирана гимназия с преподаване на чужди езици  „Екзарх Йосиф”  гр.Разград  (наричано в настоящия документ сдружението) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 28 септември 2020 г. от 17:30 ч.  на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност  „Училищно настоятелство при профилирана гимназия с преподаване на чужди езици  „Екзарх Йосиф”  гр.Разград, в заседателната зала на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” Разград при стриктно спазване на въведените временни мерки, във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната с Решение на Народното събрание, заповеди на Министъра на здравеопазването свързани с епидемиологичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на  Училищно настоятелство при ПГПЧЕ  „Екзарх Йосиф”  гр.Разград.

2. Доклад за дейността на Сдружението за 2019 г.

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. на Сдружението.

4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2020-21 г.

5. Освобождаване на членове на Училищното настоятелство по чл.15, т.4 от Устава.

6. Организационни въпроси.

      Съвета на настоятелите кани всички членове на настоятелството да присъстват и да заявят становище по въпросите от дневния ред.

       При липса на кворум на основание чл.22, ал.1, изр. второ от устава на Училищно настоятелство при ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф гр.Разград”–гр.Разград(УН)/чл.27 от ЗЮЛНЦ, същото се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Виргиния Станкова

Секретар: Деница Йорданова

Дата:25.08.2020 г.                                                 

Публикувано: 27.08.2020 г.

 

Председател:
ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА
Секретар:
ДЕНИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
Членове:

ЕЛИЦА ИВАНОВА МИЛКОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ТЕРЗИЕВА
ДЕЯН ПАВЛОВ КОЛАРОВ
ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ГАБРОВСКИ
ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ КАСАБОВ

 

 


АРХИВ:

Решения на училищното настоятелство