Конкурси

1. 19-ти конкурс „Минко Балкански“ по математика и физика тук

2. Конкурс за тийнейджъри „Разград – някога и днес” тук

3. „Живот без дрога” става многобой“ тук

4. Международен конкурсМАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ“ за ученици

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2011-2012 г се организира конкурс, който се състои в разработване на проекти (реферати). В него могат да участват ученици (индивидуално или в екип до трима ученици, независимо в кое училище и клас учат) под ръководството на учители и преподаватели. Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответната математическа задача. Тематичните направления са:

1. Математическо моделиране на реални процеси в природата и обществото

2. Математика и изкуство

3. Геометрични миниатюри

4. История на математиката

5. Математиката като наука

Състезателната част е организирана в три етапа:

  • Задочен – краен срок за изпращане на разработките е 23 януари 2012 г.
  • Очен (национален) – в рамките на Националния преглед за млади изследователи “Енергетика, икономика и математическо моделиране”, организиран от МОМН през м. февруари 2012 г. (за подробности вж. календарния план на сайта на МОМН )
  • Международен – в периода от 1 до 10 май 2012 г. в Москва, Русия

Актуална информация ще се публикува на страница: www.math.bas.bg/MITE

5. ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС” ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

ВАРНА, 2012г.

СТАТУТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора  и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или  1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език. Конкурсът е явен и индивидуален, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище /извънучилищно звено/.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните уменията и въображението на малките художници.

Изисквания към рисунките:

1.1. Да са изработени на графична програма МS Paint

1.2. Формат на рисунката  до А4 , до 2 броя на участник.

1.3. Да бъдат изпратени по електронната поща.

1.4. Да не се вмъкват обекти от други програми или картинки.

1.5. Данни за участниците да бъдат написани в имейла, придружаващ всяка рисунка: трите имена, години, клас, училище, адрес и телефон за контакт.

1.6. Конкурсът е индивидуален.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи:

от І до ІV клас

от V до VІІІ клас

от ІХ до ХІІ клас

Ще бъдат присъдени: І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел и Специална награда на Кмета на гр. Варна за литературна творба

Общи условия:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 януари 2012 г. на следните електронни адреси:

ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ: odk.literature@gmail.com

ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ: odk.picture@gmail.com

телефони за връзка: 052/612 107

Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс www.odk-varna.com до 12.02.2012г.

Връчването на наградите ще се състои на 18 февруари 2012г. в град Варна. Наградените участници ще бъдат уведомени предварително, а протоколите от заседанието за оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс Варна www.odk-varna.com