Въпроси и отговори

Как се изчислява общият успех в дипломата за завършено средно образование?
I. Държавни зрелостни изпити
1. Първи задължителен ДЗИ – Български език и литература
2. Втори задължителен ДЗИ – Предмет по избор
3. Трети незадължителен ДЗИ – Предмет по избор
II. Задължителна подготовка
Средноаритметична оценка от:
1. Български език и литература 9., 10., 11., 12. клас
2. I чужд език 9., 10., 11., 12. клас
3. II чужд език 9., 10., 11., 12. клас
4. Математика 9., 10., 11., 12. клас
5. Информатика 9., 10. клас
6. Информационни технологии 9., 10. клас
7. История и цивилизация 10., 11., 12. клас
8. География и икономика 10., 11., 12. клас
9. Психология и логика 9. клас
10. Етика и право 10. клас
11. Философия 11. клас
12. Свят и личност 12. клас
13. Биология и здравно образование 10., 11. клас
14. Физика и астрономия 10., 11., 12. клас
15. Химия и опазване на околната среда 10., 11. клас
16. Музика 9. клас
17. Изобразително изкуство 9. клас
18. Физическо възпитание 9., 10., 11., 12. клас

III. Задължителноизбираема и профилирана подготовка:

1. Профилирана подготовка:

1.1 І чужд език – год.оценка от: 9., 10., 11., 12. клас

1.2 ІІ чужд език – год.оценка от: 9., 10., 11., 12. клас

1.3 Профилиращ предмет – БЕЛ – 12а, г, д – год.оценка от: 10., 11., 12. клас

Математика – 12б – год.оценка от: 10., 11., 12. клас

Информационни технологии – 12в – год.оценка от: 10., 11., 12. клас

2. ЗИП:

2.1 Руски език – паралелка: 12а, б, г, д – год.оценка от: 10., 11., 12. клас

Информационни технологии – паралелка: 12в клас – год.оценка от: 9 клас

2.2 ЗИП – 12 клас (предмет по избор)

Общ успех за дипломата се изчислява като средноаритметична оценка
от средноаритметичните оценки от:
I. Зрелостни изпити,

II. Задължителна подготовка и

III. Задължителноизбираема и профилирана подготовка

 

 

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Вашият коментар