Административни услуги

Индикативен списък на услугите, предоставяни от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград

        Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование:

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование %U2013 удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ

Приемане и преместване

Заявление за приемане

Заявление за преместване